Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

Thermokoppel temperatuurbereik:

ºC   B     R     S     N     K     E      J     T  
+ GRAY ZWART ZWART ORANJE GEEL VIOLET WHITE BLUE
- ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD
Temperatuur zone(s) +3ºC 50 ºC -50 ºC -270 ºC -270 ºC -270 ºC -210 ºC -270 ºC
Microvolt µV 0.001 -0.226 -0.236 -4.345 -6.458B -9.835 -8.095 -6.258
Microvolt µV 13,82 21,101 18.693 47.513 54.886 76.373 69.553 20.872
Temperatuur zone(s) 1,820 ºC 1,788 ºC 1,768 ºC 1,300 ºC 1,372 ºC 1,000 ºC 1,200 ºC 400 ºC