Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

VERKOOPVOORWAARDEN 

1.1 Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden (“CGV”) zijn van toepassing op elke bestelling die door een klant (de “Klant”) wordt geplaatst bij het bedrijf GUILCOR voor producten die het op de markt brengt. Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die van kracht was op de dag van deze Bestelling.   

1.2 Bestelling 

De Klant erkent voorafgaand aan de Bestelling op de hoogte te zijn geweest van de informatie bedoeld in artikel L111-1 van de Consumentenwet, en in het bijzonder van de essentiële kenmerken van de Producten en Diensten en hun respectieve prijzen. Wanneer 

Bestelling deelt de Klant aan GUILCOR, onder zijn verantwoordelijkheid, de exacte, nauwkeurige en volledige informatie mee die nodig is, met name met betrekking tot het leveringsadres van de Producten en/of het factuuradres. In geval van een fout kan GUILCOR op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De ondertekening van de Bestelling of de bevestiging ervan door de Klant formaliseert op definitieve en definitieve wijze het sluiten van een contract (het “Contract”) met GUILCOR. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de Bestelling waartoe de Klant eenzijdig besluit vóór de levering, kan GUILCOR de reeds betaalde bedragen inhouden en het saldo van de Bestelling opeisen, zonder rekening te houden met eventuele andere schadevergoedingen die eventueel door de Klant verschuldigd zijn van de gevallen bedoeld in artikel 6 hieronder. 

Aanbevelingen vóór de bestelling: Vóór elke bestelling wordt de Klant geadviseerd ervoor te zorgen dat het Product overeenkomt met zijn verwachtingen en de voorwaarden voor implementatie of installatie. Voor specifiek gebruik en in het bijzonder voor gebruik in een ERP (Establishment Receiving the Public) dient de Klant zich vooraf te informeren over de specifieke eisen die eventueel door regelgeving worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit van het Product te verifiëren in geval van export of gebruik van het Product buiten het vasteland van Frankrijk. 

 

Artikel 2: Producten en diensten  

De essentiële kenmerken van de Producten worden aangegeven op de GUILCOR-website (de “Site”). Om beter aan de behoeften van de Klant te voldoen, kan het Productaanbod op de Site op elk moment veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om vóór gebruik of installatie de etikettering, technische gegevensbladen, installatieaanbevelingen voor het Product en eventuele mededelingen op het Product of de verpakking ervan te lezen. 

2.1 Standaardproducten of standaardproducten met optie Een standaardproduct duidt een product aan dat voldoet aan een massaproductiestandaard. Een standaardproduct met optie duidt een product aan dat voldoet aan een massaproductiestandaard die kan worden gepersonaliseerd volgens de door GUILCOR aangeboden opties. 

2.2 Maatwerkproducten 

Maatwerkproducten worden op verzoek van de Klant op maat gemaakt.  

 

Artikel 3 Prijs 

De verkoopprijzen voor standaardproducten zijn beschikbaar op de Site. Eventuele prijswijzigingen door GUILCOR na de Bestelling hebben hierop geen invloed. De prijzen van de Producten en Diensten zijn inclusief alle belastingen (TTC) tegen het geldende BTW-tarief. Deze prijzen zijn exclusief bezorgkosten.  

 

Artikel 4: betaling 

4.1 Betalingsvoorwaarden  

Betaling voor Producten vindt contant plaats zonder korting, tenzij anders aangegeven op de GUILCOR-orderbevestiging. Bestellingen zijn betaalbaar per cheque, per overschrijving of bankkaart, of op afstand via onze externe betalingsprovider. Bij betaling kan de Klant gevraagd worden zich te legitimeren. De factuur voor de Producten wordt na betaling van de gehele Bestelling opgemaakt en naar de Klant verzonden. 

4.2 Niet-betaling - Sancties 

De Klant kan, onder het voorwendsel van een door hem ingediende klacht, de aan GUILCOR verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk inhouden, noch een schadevergoeding uitvoeren. Bovendien wordt het resterende saldo van de Bestelling opeisbaar. Als uitzondering voor de Professionele Klant wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met boetes voor laattijdige betaling volgens het door de ECB toegepaste tarief plus 10 procentpunten en € 40 voor invorderingskosten. GUILCOR behoudt zich tevens het recht voor om de Klant te vervolgen tot vergoeding van de geleden schade. 

4.3 Eigendomsvoorbehoud  

 

De eigendomsoverdracht van de Producten is uitdrukkelijk onderworpen aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren. 

 

Artikel 5: Levering – Afhalen van producten in de winkel Voor elke bestelling kan de Klant kiezen voor levering op het door hem gewenste adres 

5.1 Levering 

Bezorgkosten: Deze kosten verschijnen op het GUILCOR Bestelformulier. 

Levertijd: Voor Frankrijk bedraagt ​​de levertijd 72 uur voor producten op voorraad en 5 weken voor te vervaardigen producten. Tenzij een betalingstermijn wordt toegekend, is de levering afhankelijk van de betaling van het saldo van de Bestelling. GUILCOR zal de Klant via elk communicatiemiddel op de hoogte stellen van elke mogelijke vertraging in de levering. Als GUILCOR de aangekondigde levertijd met meer dan 15 dagen overschrijdt, kan de Klant het Contract beëindigen onder de voorwaarden van artikel L.216-2 van het Consumentenwetboek. 

Leveringsvoorwaarden: GUILCOR behoudt zich het recht voor om de Klant de kosten te laten dragen die verband houden met het opnieuw verzenden van het Product als gevolg van onjuiste informatie die door de Klant is verstrekt. Bij levering van de Producten dient de Klant de door de vervoerder overhandigde leveringsbon te ondertekenen. De Klant dient de staat van de Producten te controleren. In geval van een kennelijke afwijking (beschadigde verpakking, ontbrekende, beschadigde of kapotte Producten) die bij de levering wordt opgemerkt, moet de Klant: 

beschrijf nauwkeurig op de leveringsbon de staat van de Producten (voorbeelden: “ontbreekt 1 product van de 2 bestelde producten). 

eventuele reserveringen mede te laten ondertekenen door de vervoerder. 

binnen 3 dagen na de levering de klantenservice van GUILCOR op de hoogte stellen van deze niet-naleving per e-mail op het volgende adres contact@guilcor.com, met vermelding van hun naam, voornaam en adres, evenals het bestelnummer. GUILCOR zal de Klant zo snel mogelijk in kennis stellen van zijn instemming of weigering met het verzoek tot retournering van de Producten. De retourkosten zijn in dit geval voor rekening van GUILCOR. Bij gebrek aan specifiek voorbehoud wordt de levering geacht in overeenstemming te zijn met de Bestelling. 

 

Artikel 6: Overdracht van risico's 

De Klant neemt de Producten in bezit op het moment van levering. De risico's van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten, evenals schade veroorzaakt door de Producten, gaan bij levering over op de Klant. 

 

Artikel 7: Garanties    

De Producten en Diensten zijn gegarandeerd, op vertoon van de factuur voor de wettelijke bepalingen. Er wordt gespecificeerd dat het verlenen van after-salesdiensten onder wettelijke garanties alleen wordt uitgevoerd op het vasteland van Frankrijk, met uitzondering van de overzeese gebiedsdelen en Corsica. 

7.1 Wettelijke garantie  

GUILCOR is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming van de goederen met de Bestelling onder de voorwaarden van de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet en voor verborgen gebreken in het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende het Burgerlijk Wetboek. 

Uittreksels uit de Consumentenwet: Conformiteitsgarantie: De Klant: profiteert van een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen; 

kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet; 

is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig maanden na de levering van de goederen. Garantie tegen verborgen gebreken: 

De Klant kan een verborgen gebrek, inherent aan het Product, aanroepen en het ongeschikt maken voor gebruik. Indien de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek worden nageleefd, kan hij ofwel om de verkoopbeslissing verzoeken, ofwel om een ​​verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek. 

Uittreksels uit het Consumentenwetboek: Art. L.217-4. De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. 

Kunst. L.217.5. – De woning voldoet aan het contract: 

1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal van een vergelijkbaar artikel wordt verwacht en, indien van toepassing: 

als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd; 

als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 

2 ° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor enig speciaal door de koper nagestreefd gebruik, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en door deze wordt aanvaard. 

Kunst. L.217-12. – De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen. Kunst. L.217-16. Wanneer de koper van de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen, een herstel vraagt ​​dat onder de garantie valt, wordt een eventuele immobilisatieperiode van minstens zeven dagen opgeteld bij de resterende garantieperiode. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of het ter reparatie beschikbaar stellen van de betreffende goederen, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst.  

Uittreksels uit het burgerlijk wetboek: 

Kunst. 1641. - De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte ding dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat het gebruik zodanig vermindert dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou ze een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend. 

Kunst. 1648. - De vordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. 

Kunst. 1792-2. - Het vermoeden van verantwoordelijkheid vastgelegd in artikel 1792 strekt zich ook uit tot schade die de stevigheid van de uitrustingselementen van een constructie aantast, maar alleen wanneer deze onlosmakelijk zijn geïntegreerd met de constructies van levensvatbaarheid, fundering, d frame, gesloten of afgedekt. 

Een apparaat wordt beschouwd als een integraal onderdeel van een van de levensvatbaarheid-, funderings-, raamwerk-, omhullings- of afdekkingswerken wanneer de verwijdering, demontage of vervanging ervan niet kan worden uitgevoerd zonder achteruitgang of verwijdering materiaal uit dit boek. 

  

Artikel 8: Toepasselijk recht - Bemiddeling - Bevoegde rechtbanken 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil moet de Klant eerst contact opnemen met de klantenservice van GUILCOR per e-mail op het volgende adres contact@guilcor.com of per aangetekende post met AR naar het adres 

volgende: route de carrolles 50530 SARTILLY 

Overeenkomstig artikel L. 211-3 van de consumentencode kan de individuele klant voor klachten die al minder dan een jaar schriftelijk zijn ingediend bij de klantenservice van GUILCOR en die niet tot een overeenkomst hebben geleid, kosteloos een beroep doen tot een bemiddelingsprocedure.  

Bij gebrek aan een overeenkomst met de klantenservice van GUILCOR of in het geval van een mislukte bemiddeling, is de bevoegde rechtbank, indien de klant een particulier is, de bevoegde rechtbank die is aangewezen in overeenstemming met de regels van het gewoon recht. Als de cliënt een professional is, is de bevoegde rechtbank de handelsrechtbank van COUTANCES. 

 

Artikel 9: Persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens die door de Klant aan GUILCOR worden meegedeeld, zijn bedoeld voor de goede uitvoering van Bestellingen, het beheer van commerciële relaties en facturen, de verbetering van de kwaliteit van de aangeboden Producten, het beste antwoord op de verwachtingen van de Klant en om commerciële statistieken op te stellen en/of om haar te laten profiteren van GUILCOR-aanbiedingen, haar dochterondernemingen en/of haar commerciële partners. De Klant stemt in met het gebruik van zijn gegevens door GUILCOR en/of door derden, dochterondernemingen of commerciële partners van GUILCOR. In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, heeft de Klant een recht op toegang, rectificatie en verwijdering en het recht om de verwerking die hem betreft te beperken, dat hij kan uitoefenen door een e-mail te sturen naar: contact@guilcor.com of door te schrijven naar: GUILCOR, route de carrolles 50530 SARTILLY. Consumenten die niet aan commerciële prospectie per telefoon willen worden onderworpen, kunnen zich gratis inschrijven op de lijst die zich verzet tegen telefonische prospectie, Bloctel. 

 

U kunt contact opnemen met de klantenservice van GUILCOR: • Telefonisch op 0233611670 • via het adres contact@guilcor.com • Per post naar het volgende adres: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY